Tiếng Việt English
    Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2019
Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2019 Nghị quyết số 02 NQ CP về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2019 chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 Đoàn cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đi công tác tại 03 tỉnh: Phong Sa Ly, U Đôm Xay, Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm TPCP) hàng tháng.
Hot news
Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt doanh...
Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt doanh...
Nghị quyết số 02 NQ CP về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019...
Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2019 chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp...
Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018...
Đoàn cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đi công tác tại 03 tỉnh: Phong Sa Ly,...
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm TPCP) hàng...
Socio-Economic Development    Socio-economic situation  |  Socio-Economic Development Plan
VN not forecast economic recovery in 2009
12-06-2013
In the report World Economic Outlook (WEO) released on 9/4, International Monetary Fund (IMF) projected economic growth of Vietnam in 2008 will slow down at 7.3% and continues st...
Planning framework guiding economic development - social 2009
Socio-economic situation of the first quarter of 2008
Target Plan 2008 Dien Bien
Planning and economic development - social Dien Bien 5 2006-2010
News & Events   
Nam Rom Irrigation
Dien Bien: Solutions Executive Development Investment Plan, sagas enhance investment resources, improve management efficiency losses against capital investment and development, administrative reform in the implementation of procedures in order to focus on
12-06-2013
For suggestions and advice for PPC solutions focusing in particular need guidance to successfully implement the goals, tasks and plans proposed in 2009, at the Conference on Econ...
Dien Bien: Conference on Economic Development Plan - 2009 Social
The urgent solutions to prevent economic recession, maintain economic ...
Looking back on the training support human resources for small and med...
End of Session 15, XII Provincial Council had discussed the resolution...
Investment Management    Investment Management  |  Monitoring and evaluating investment
Project Browser
12-06-2013
APPROVAL PROCESS OF INVESTMENT PROJECTS IN THE PLANNING AND INVESTMENT Dien Bien 1. Subjects: Capital budgeting, capital budget management, ODA. 2. Reception: Office of Planning ...
Monitoring investment results in 2006
Gallery
Video Clip
New documents
V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của thống đốc ngân hang nhà nước Việt Nam hướng dẫ thực hiện một số nội dung của nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của chính phủ về chính sách tín dung phục vụ phát tri
Tài liệu của Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở KH&ĐT tỉnh Điện Biên
Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, thành lập và hoạt động của hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm TPCP) hàng tháng
Cung cấp số liệu phục vụ công tác kiểm toán NSNN năm 2017
Nghị định 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/4/2018 Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp, Nông thôn
Nghị định 63/2018/NĐ-CP, ngày 04/05/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Tổng hợp nội dung trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp, Nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp, Nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2017
Dự thảo Quy định Phân cấp quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Điện Biên
useful_info
TV Schedule
Weather
Gold Price
Foreign Exchange Rate
Online Stock
Weblink
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK