Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
About Dien Bien
Phòng Công nghiệp - Thương mại
Phòng Công nghiệp - Thương mại
22-07-2015

Phòng Công nghiệp – Thương mại tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư về phát triển các ngành và lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Vận tải; Thông tin và Truyền thông; Công Thương, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, cửa khẩu; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật (giao thông, cung cấp điện, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, thương mại, thông tin, ...).


Phòng Công nghiệp – Thương mại có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ trì tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển các ngành và lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Vận tải; Thông tin và truyền Thông; Công Thương, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, cửa khẩu; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật.

Phối hợp với phòng Tổng hợp thực hiện các nội dung liên quan quy định tại Khoản 2, Mục I, Điều này.

b) Nghiên cứu dự báo, thu thập và hệ thống hoá các thông tin về kinh tế phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực Phòng phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Sở xử lý và cung cấp thông tin về các lĩnh vực Phòng được giao.

c) Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm của các ngành và lĩnh vực thuộc Phòng phụ trách; đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình điều hành triển khai thực hiện kế hoạch.

d) Làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định và chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật và Qui chế làm việc của Sở về Báo cáo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư, Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, gồm:

- Các dự án thuộc lĩnh vực: Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn hỗ trợ theo nghị quyết 37, vốn trái phiếu Chính phủ;

- Các dự án đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Các dự án được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ kinh tế cửa khẩu, hỗ trợ khu, cụm công nghiệp;

- Các dự án đầu tư xây dựng khác do Giám đốc giao.

đ) Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, các chương trình mục tiêu, các chương trình dự án do Phòng phụ trách.

e) Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

f) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

Thông tin khác
Rà soát Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 (05-11-2014)
Xây dựng nông thôn mới - Triển vọng và thách thức (26-05-2014)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK