Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
About Dien Bien
Xây dựng nông thôn mới - Triển vọng và thách thức
Xây dựng nông thôn mới - Triển vọng và thách thức
26-05-2014

Điện Biên TV - Đi quá nửa chặng đường, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) toàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đây là cơ sở để chúng ta tin rằng sẽ có nhiều xã giàu mạnh, phát triển bền vững khi chương trình "cán đích"...


Tăng giá trị sản xuất
    
Nâng cao mức sống cho người dân khu vực nông thôn là vấn đề được tỉnh ta đặc biệt quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai thực hiện thông qua việc lồng ghép các nguồn vốn, áp dụng các tiến bộ KHKT, hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao giá trị sản phẩm để hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững. Các địa phương đã và đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đưa giống cây trồng, vật nuôi năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Qua đó, giúp năng suất cây trồng, vật nuôi tăng từ 20 - 30% so với giai đoạn bắt đầu thực hiện chương trình NTM. Đặc biệt, cơ giới hóa nông nghiệp được áp dụng nhiều khâu trong quá trình sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh có 1.799 máy kéo các loại, 12 máy gieo sạ, 26 máy gặt đập liên hợp, 560 máy tuốt lúa có động cơ... Các khâu dịch vụ "đầu vào", "đầu ra" của sản phẩm trong nông nghiệp từng bước được xã hội hóa theo cơ chế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, cơ bản đáp ứng yêu cầu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đời sống của người dân vùng nông thôn ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh giảm từ 50,01% (năm 2010) xuống 35,22% (năm 2013). Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo tại 4 huyện nghèo được thụ hưởng Nghị quyết 30a của Chính phủ giảm từ 70,44% (năm 2010) xuống còn 50,92% (năm 2013). Đến nay, toàn tỉnh đã có 6/116 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 15/116 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; 95/116 xã đạt chuẩn dưới 5 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí quốc gia về NTM... Đối với 20 xã được tỉnh chọn thực điểm giai đoạn 2011 - 2015, hiện có 4/20 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 6/20 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, các xã còn lại đạt dưới 5 tiêu chí.

b
Nông dân huyện Điện Biên đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp, giải phóng sức lao động, tăng thu nhập.


Điện Biên là huyện điển hình toàn tỉnh trong thực hiện xây dựng NTM. Công tác khuyến nông, chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHKT được huyện ưu tiên từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Nhờ đó, nông dân từng bước tiếp cận và ứng dụng KHKT vào sản xuất, tạo sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, tích cực thâm canh tăng vụ, tăng sản lượng trên đơn vị diện tích. Ông Nguyễn Hữu Khởi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, cho biết: Thực hiện xây dựng NTM, từ năm 2011 đến nay, huyện đã triển khai 67 mô hình phát triển sản xuất thâm canh lúa chất lượng cao, cà phê, chuối tiêu hồng, trồng đậu tương trên đất 1 vụ lúa; chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học... Cùng với đó, huyện đã mở các lớp nâng cao năng lực sản xuất, thông tin thị trường cho nông dân, giúp bà con nắm bắt nhu cầu thị trường để sản xuất sản phẩm dễ tiêu thụ, đem lại hiệu quả kinh tế. Công tác dồn điền đổi thửa được huyện chú trọng thực hiện, thuận lợi cho việc phát triển vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, cơ giới hóa trong quá trình sản xuất, thu nhập bình quân từ 250 - 300 triệu đồng/ha/năm. Chất lượng cuộc sống của người dân dần được nâng cao. Đó là thuận lợi trong việc huy động sức dân trong xây dựng NTM. Đến thời điểm này, huyện có 2 xã là Thanh Chăn và Thanh Xương đạt từ 10 -13 tiêu chí; 8 xã: Thanh Hưng, Thanh Yên, Noong Hẹt, Thanh An, Nà Tấu, Thanh Luông, Mường Phăng và Noong Luống đạt từ 5-9 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí quốc gia về NTM.    
    
Nhiều thách thức
    
Với mục tiêu kết thúc năm 2015, 20 xã được lựa chọn xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 sẽ hoàn thành cơ bản theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Đây là vấn đề rất khó, bởi thời gian về đích đã cận kề. Do xuất phát điểm thấp nên phần lớn các xã xây dựng NTM trong điều kiện khó khăn, nên bài toán khó đặt ra cho các xã thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới là làm sao tăng thu nhập cho người nông dân. Cơ sở hạ tầng nông thôn thấp kém, nguồn vốn hạn hẹp khiến việc thực hiện các tiêu chí đòi hỏi nhu cầu cần nhiều vốn rất khó. Thực hiện tiêu chí đó thành công sẽ là động lực góp phần hoàn thành các tiêu chí khác. Theo phân tích của ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ: Đối với huyện nghèo vừa mới chia tách như Nậm Pồ, giao thông cách trở, bà con dù sản xuất ra nông sản nhưng để đem ra trung tâm các chợ bán quá vất vả, không đem lại hiệu quả kinh tế. Hình ảnh người dân vùng cao lam lũ đi hơn chục cây số ra chợ bán rau, quá nửa buổi mới tới chợ. Bán xong hàng chỉ đủ tiền mua xăng xe về bản, nói gì đến việc tăng thu nhập. Nói như vậy để thấy rằng, việc đầu tư phát triển giao thông là rất quan trọng, cần đi trước từ đó tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng cao phát triển, mới thực sự cải thiện đời sống người dân.

b
Người dân xã Quài Nưa (huyện Tuần Giáo) tham gia làm đường giao thông nông thôn.


Mặt khác, trình độ, năng lực của cán bộ xã, thôn (bản) nói chung còn thấp, hạn chế về khả năng lãnh đạo, quản lý, điều hành trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, các cán bộ triển khai chương trình chủ yếu là kiêm nhiệm (cấp huyện, cấp xã, cấp thôn) do đó công tác triển khai thực hiện, giám sát, chưa kịp thời, nhiều vướng mắc phát sinh chưa được tháo gỡ. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Khởi, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho rằng: Một bộ phận cán bộ ở cơ quan chuyên môn của huyện chưa nắm chắc đầu việc, vấn đề để tham mưu đúng, trúng cho chính quyền trong việc tổ chức thực hiện. Ông Khởi lấy ví dụ: Đối với phòng công thương cấp huyện, liên quan đến 3 tiêu chí khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đó là: điện, giao thông và chợ. Cán bộ làm công tác tham mưu không biết đến những tiêu chí này và lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn như thế nào thì không thể tham mưu giúp UBND huyện hướng dẫn chính quyền địa phương thực hiện. Chính vì vậy, cùng với sự đồng thuận, huy động sức dân khi tham gia xây dựng NTM, trách nhiệm, tinh thần làm việc của từng cán bộ, đảng viên là yếu tố quan trọng quyết định đến việc thực hiện tiêu chí đó có thành công hay không.
        
Giải pháp thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đó là: Ưu tiên thực hiện trước những tiêu chí cần ít vốn đầu tư, những tiêu chí cộng đồng sức dân để sớm hoàn thành, tạo động lực tiếp tục hoàn thành những phần việc, tiêu chí "khó" về nguồn lực đầu tư. Cùng với đó, các sở, ngành, đặc biệt là chính quyền các cấp cần rà soát, xem xét, kiện toàn lại hệ thống tổ chức tham mưu, giúp việc thực hiện Chương trình NTM; đối với cán bộ chuyên trách phải là những cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm và tâm huyết. Phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát cơ sở theo từng chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tình hình quản lý sử dụng vốn của các địa phương; việc thực hiện các cơ chế chính sách… kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tích cực huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là thu hút các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng phát triển nông nghiệp nông thôn.
    

Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK