Tiếng Việt English
    Thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên
Sở KHĐT Điện Biên »» Các phòng ban
Phòng Kinh tế đối ngoại và Xúc tiến đầu tư
Phòng Kinh tế đối ngoại và Xúc tiến đầu tư
22-07-2015

Phòng Kinh tế đối ngoại và Xúc tiến đầu tư tham mưu, giúp Giám đốc  thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư về kinh tế đối ngoại, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ nước ngoài, thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và xúc tiến đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở.


Phòng Kinh tế đối ngoại và Xúc tiến đầu tư có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Sở vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phối hợp với phòng Tổng hợp thực hiện các nội dung liên quan quy định tại Khoản 2, Mục I, Điều này.

b) Đánh giá thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ; báo cáo Lãnh đạo Sở xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng vốn ODA và các nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ.

c) Quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.

d) Về xúc tiến đầu tư:

- Làm đầu mối thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách, định hướng đầu tư nước ngoài; Tổng hợp, đánh giá và phối hợp hoạt động xúc tiến đầu tư;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư; làm đầu mối hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội và hình thành dự án đầu tư, vận động xúc tiến đầu tư theo các chương trình, dự án trọng điểm;

- Làm đầu mối tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư, kế hoạch sử dụng kinh phí xúc tiến đầu tư của tỉnh; theo dõi tình hình thực hiện, kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh.

đ) Chủ trì thẩm tra và chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật và Qui chế làm việc của Sở về việc trình cấp có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy Chứng nhận đầu tư, Đăng ký đầu tư.

e) Làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định và chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật và Qui chế làm việc của Sở về Báo cáo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư, Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, gồm:

- Các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sử dụng vốn ODA (trừ các dự án thuộc Chương trình tín dụng chuyên ngành VI, Nước sạch vệ sinh môi trường và Chương trình Tỉnh bạn hữu Trẻ em); 

- Các dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ;

- Các dự án được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ hợp tác với Lào theo Chỉ thị 14, vốn CK;

- Các dự án được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình bảo vệ và phát triển rừng;

- Các dự án đầu tư xây dựng khác do Giám đốc giao.

g) Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, các chương trình mục tiêu, các chương trình dự án do Phòng phụ trách.

h) Chủ trì phối hợp với các phòng ban thuộc Sở để xây dựng, quản lý, vận hành trang Website của Sở.

i) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

k) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

Thông tin khác
Phòng Văn xã (22-07-2015)
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (22-07-2015)
Phòng Tổng hợp kinh tế quốc dân (22-07-2015)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK