Tiếng Việt English
    Thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên
Sở KHĐT Điện Biên »» Các phòng ban
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22-07-2015

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư về phát triển các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi; phát triển kinh tế nông thôn; phát triển hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu.lic'> về phát triển các ngành và lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Vận tải; Thông tin và Truyền thông; Công Thương, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, cửa khẩu; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật (giao thông, cung cấp điện, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, thương mại, thông tin, ...).


Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ trì nghiên cứu, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm về: phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, thuỷ lợi, kinh tế nông thôn (xây dựng nông thôn mới; cung cấp nước sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn gắn với hộ gia đình và hợp tác xã; bố trí, sắp xếp lại dân cư nông thôn; định canh, định cư, ổn định di dân tự do và tái định cư), khai thác và chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản; phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; phát triển hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phối hợp với phòng Tổng hợp thực hiện các nội dung liên quan quy định tại Khoản 2, Mục I, Điều này.

b) Nghiên cứu dự báo, thu thập và hệ thống hoá các thông tin về kinh tế phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực Phòng phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Sở xử lý và cung cấp thông tin về các lĩnh vực Phòng được giao.

c) Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm của các ngành và lĩnh vực thuộc Phòng phụ trách; đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình điều hành triển khai thực hiện kế hoạch.

d) Làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định và chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật và Qui chế làm việc của Sở về Báo cáo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư, Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, gồm:

- Các dự án thủy lợi và dự án thuộc các lĩnh vực: Nông - Lâm - Thủy sản được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn hỗ trợ theo nghị quyết 37, vốn trái phiếu Chính phủ;

- Các dự án được đầu tư từ nguồn vốn tái định cư thủy điện Sơn La;

- Các dự án được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây gọi tắt là Chương trình MTQG): Xây dựng nông thôn mới, Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; các chương trình: Giống cây trồng vật nuôi thủy sản,  Di dân định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, Bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết;

- Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ dân tộc ít người theo Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

- Các dự án được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Các công trình nước sinh hoạt tập trung ở thôn bản theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Các dự án phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai;

- Các dự án được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước;

- Các dự án đầu tư xây dựng khác do Giám đốc giao.

đ) Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, các chương trình mục tiêu, các chương trình dự án do Phòng phụ trách.

e) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

Thông tin khác
Phòng Tổng hợp kinh tế quốc dân (22-07-2015)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK