Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Sở KHĐT Điện Biên »» Các phòng ban
Phòng Tổng hợp kinh tế quốc dân
Phòng Tổng hợp kinh tế quốc dân
22-07-2015

Phòng Tổng hợp kinh tế quốc dân (sau đây gọi tắt là phòng Tổng hợp) tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư về: Tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (trong đó có đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ); quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; điều tra cơ bản, tài nguyên và môi trường, phát triển bền vững; tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội; gắn phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trên mọi lĩnh vực và địa bàn toàn tỉnh.Phòng Tổng hợp kinh tế quốc dân (sau đây gọi tắt là phòng Tổng hợp) tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư về: Tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (trong đó có đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ); quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; điều tra cơ bản, tài nguyên và môi trường, phát triển bền vững; tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội; gắn phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trên mọi lĩnh vực và địa bàn toàn tỉnh.


Phòng Tổng hợp có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của địa phương để triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững giai đoạn 2011 - 2020 theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27/03/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lồng ghép các nội dung của Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2011 - 2020 trong quá trình hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tổ chức giám sát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

 Dự thảo các báo cáo giám sát đánh giá, báo cáo định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững giai đoạn 2011 - 2020, và báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh để Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Tổ chức nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn và tổng hợp kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ trì, phối hợp các phòng ban liên quan lập các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính;

Dự thảo các văn kiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bao gồm: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm;

Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và giúp Sở theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quí, năm để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về KT-XH của tỉnh;

Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng ban thuộc Sở, các đơn vị liên quan dự báo, thu thập và hệ thống hoá các thông tin, tính toán các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp và xây dựng các phương án phát triển kinh tế - xã hội phục vụ cho việc tổng hợp kế hoạch 5 năm và hàng năm.

d) Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trên mọi lĩnh vực và địa bàn toàn tỉnh; phối hợp quản lý quy hoạch các khu kinh tế quốc phòng.

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước.

e) Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài cơ quan để theo dõi và tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm và 5 năm; kiến nghị các chủ trương, biện pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch.

f) Nghiên cứu, tổng hợp các chủ trương, cơ chế, chính sách và biện pháp quản lý kinh tế nhằm bảo đảm thực hiện định hướng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính toán các chỉ tiêu kế hoạch; hệ thống chỉ tiêu giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cơ chế kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân và soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh.

h) Tham mưu cho Sở trong việc giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, các chính sách, qui hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

i) Tham mưu cho Sở hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt.

k) Phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan thuộc Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các đơn vị trong tỉnh.

l) Giúp Giám đốc quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, trong đó có thực hiện các nhiệm vụ của Ban quản lý dự án JICA SPL VI.

m) Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh hoặc kiến nghị, đề xuất bằng văn bản của các cấp các ngành, chủ trì phối hợp với các phòng thuộc Sở và các phòng nghiệp vụ liên quan thuộc Sở Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn tín dụng đầu tư do tỉnh quản lý cho phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu theo ngành và lĩnh vực; chi ứng trước cho đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật.

n) Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở và các phòng nghiệp vụ liên quan thuộc Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, UBND cấp huyện và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật;

o) Làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định và chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật và Qui chế làm việc của Sở về Báo cáo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư, Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, gồm:

- Các dự án thuộc lĩnh vực Quốc phòng - An ninh được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn hỗ trợ theo nghị quyết 37, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác;

- Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu thuộc Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh huyện Mường Nhé theo Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 12/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Các dự án được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ quản lý biên giới;

- Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ;

- Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

- Các dự án thuộc Chương trình tín dụng chuyên ngành VI (JICA SPL VI);

- Các dự án kết cấu hạ tầng tại các thị xã, thị trấn, thành phố và xử lý chất thải được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn hỗ trợ theo nghị quyết 37, vốn hỗ trợ chia tách huyện;  

- Trụ sở làm việc các cơ quan quản lý nhà nước (bao gồm cả trụ sở các xã, phường, thị trấn), đơn vị sự nghiệp;

- Các dự án đầu tư xây dựng khác do Giám đốc giao.

p) Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đấu thầu đã được phê duyệt và tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

q) Làm đầu mối tiếp nhận, chủ trì, phối hợp với các phòng ban thuộc Sở  và Sở Tài chính thẩm định nguồn vốn và kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện phân cấp của các ngành, các địa phương theo quy định. Chủ trì tổng hợp báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ.

r) Làm đầu mối tổng hợp kế hoạch của các huyện, thị xã, phành phố; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực  kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư đối với phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

s) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin để xây dựng, thống hoá số liệu, thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

t) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

u) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật. 

Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK