Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Sở KHĐT Điện Biên »» Các phòng ban
Phòng Văn xã
Phòng Văn xã
22-07-2015

Phòng Văn xã tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá, Thể dục thể thao và Du lịch, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo (bao gồm cả dạy nghề); phát triển kết cấu hạ tầng xã hội (hạ tầng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch,...).


Phòng Văn xã có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ trì tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Lao động, việc làm, xoá đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; Phát triển dịch vụ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội; Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Văn hoá, Thể dục thể thao và Du lịch; Phát triển Thanh niên, Gia đình; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo (bao gồm cả dạy nghề); phát triển kết cấu hạ tầng xã hội.

Phối hợp với phòng Tổng hợp thực hiện các nội dung liên quan quy định tại Khoản 2, Mục I, Điều này.

b) Nghiên cứu dự báo, thu thập và hệ thống hoá các thông tin về xã hội phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực Phòng phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Sở xử lý và cung cấp thông tin về các lĩnh vực Phòng được giao.

c) Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm của các ngành và lĩnh vực thuộc Phòng phụ trách; đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình điều hành triển khai thực hiện kế hoạch.

d) Làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định và chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật và Qui chế làm việc của Sở về Báo cáo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư, Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, gồm:

- Các dự án thuộc các lĩnh vực văn hóa - xã hội được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn Xổ số kiến thiết, vốn hỗ trợ theo nghị quyết 37, vốn trái phiếu Chính phủ;

- Các dự án được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình MTQG: Về  Việc làm và Dạy nghề, Y tế, Phòng chống HIV/AIDS, Văn hóa, Giáo dục và Đào tạo, Giảm nghèo bền vững (trừ các dự án được đầu tư theo Quyết định số 551/QĐ-TTg và Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ);

- Các dự án được đầu tư từ nguồn vốn UNICEF hỗ trợ thuộc Chương trình Tỉnh bạn hữu Trẻ em; 

- Các dự án được đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương: Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, Hỗ trợ đầu tư các Trung tâm giáo dục, lao động xã hội, Hỗ trợ đầu tư hạ tầng Du lịch;

- Các dự án đầu tư xây dựng khác do Giám đốc giao.

đ) Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, các chương trình mục tiêu, các chương trình dự án do Phòng phụ trách.

e) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

Thông tin khác
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (22-07-2015)
Phòng Tổng hợp kinh tế quốc dân (22-07-2015)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK