Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Sở KHĐT Điện Biên »» Các phòng ban
Thanh tra Sở
Thanh tra Sở
22-07-2015

Thanh tra Sở là cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực; thực hiện chức năng thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về kế hoạch và đầu tư; giúp Giám đốc thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao và tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc; chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời chịu sự quản lý, kiểm tra về công tác pháp chế của Sở Tư pháp tỉnh và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế của Vụ Pháp chế thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thanh tra Sở có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.


Thanh tra Sở có các nhiệm vụ sau đây:

2.1. Về công tác thanh tra

Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 của Luật Thanh tra ngày 15/11/2010 và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, thực hiện nhiệm vụ được giao của phòng, ban thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

b) Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về kế hoạch và đầu tư của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở, bao gồm:

- Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch;

- Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển;

- Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu thầu;

- Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài;

- Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

- Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý và hoạt động đối với khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu;

- Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh;

- Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

- Thanh tra các hoạt động khác về kế hoạch và đầu tư­ theo quy định của pháp luật.

c) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực được quy định tại Điểm b, Khoản 2.1, Mục 2, Điều này.

d) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

đ) Kiến nghị với cơ quan nhà nư­ớc có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua hoạt động thanh tra.

e) Hư­­ớng dẫn, kiểm tra các phòng, ban thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; phối hợp với Trưởng các phòng, ban thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong các phòng, ban đó.

f) Khi cần thiết, yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra.

g) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

h) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà n­ước của Sở.

i) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở.

k) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi được phân cấp quản lý nhà nước của Sở.

l) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Về công tác pháp chế

a) Về công tác xây dựng pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực kế hoạch đầu tư ở địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế hoạch đầu tư ở địa phương trình Giám đốc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc;

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Giám đốc xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

b) Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

c) Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì giúp Giám đốc phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc cơ quan;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

đ) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc gửi Sở Tư pháp.

e) Về công tác bồi thường của Nhà nước

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

f) Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Chủ trì giúp Giám đốc phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

g) Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc.

h) Kiểm soát việc thực hiện Qui chế làm việc và việc áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 của Sở.

i) Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

k) Về thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế

Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Giám đốc khen thưởng hoặc để Giám đốc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

2.3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Thông tin khác
Phòng Đăng ký kinh doanh (22-07-2015)
Phòng Kinh tế đối ngoại và Xúc tiến đầu tư (22-07-2015)
Phòng Văn xã (22-07-2015)
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (22-07-2015)
Phòng Tổng hợp kinh tế quốc dân (22-07-2015)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK