Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Sở KHĐT Điện Biên »» Các phòng ban
Văn phòng Sở
Văn phòng Sở
22-07-2015

Văn phòng Sở có chức năng: Giúp việc điều hành; tham mưu tổng hợp; hậu cần quản trị giúp Giám đốc quản lý điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật.


Văn phòng Sở có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ trì tổng hợp các hoạt động của cơ quan, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan và theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chương trình đó; bố trí, sắp xếp chương trình làm việc hàng tuần, tháng, quí năm của cơ quan.

b) Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan; đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện phục vụ sự chỉ đạo và điều hành của Giám đốc; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ (sá`u tháng, một năm) và đột xuất công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Sở.

c) Chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp, làm việc, tiếp khách, các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Sở; chuẩn bị nội dung và làm nhiệm vụ thư ký cuộc họp giao ban hàng tháng. Thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở đối với các phòng ban trực thuộc.

d) Chủ trì và phối hợp với các các phòng ban liên quan xây dựng một số qui chế, qui chế nội bộ văn phòng trình lãnh đạo phê duyệt, ban hành và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng ban thực hiện nội qui, qui chế cơ quan, bảo đảm trật tự kỷ cương.

đ) Tiếp nhận hồ sơ hành chính của cơ quan; hướng dẫn, chuyển tiếp, theo dõi, tiếp nhận kết quả giải quyết của cấp có thẩm quyền, trả kết quả giải quyết cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo quy trình và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

e) Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, tư vấn văn bản: Tiếp nhận, phân loại, chuyển giao văn bản đến sau khi có ý kiến phê chuyển; kiểm tra và chịu trách nhiệm về thể thức, thủ tục ban hành văn bản của Sở; tổ chức lưu trữ công văn đi – đến; phối hợp với Quản trị mạng lưu trữ hồ sơ công việc bằng bản mềm trên mạng Net-Office theo qui định của pháp luật và Qui chế làm việc của Sở.

f) Thường trực bộ phận tiếp công dân, khách đến liên hệ công tác. Tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính.

g) Tham mưu xây dựng, quản lý và phát triển mạng thông tin nội bộ của cơ quan; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cơ quan; tham gia quản lý mạng tin học phục vụ công các chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở và hoạt động bình thường của cơ quan.

h) Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Ban chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ cơ sở của cơ quan.

i) Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh:

- Lập kế hoạch tài chính, dự toán kinh phí hàng năm, hàng quí; Báo cáo kế toán, cân đối hàng quí, hàng năm; kiểm tra việc thu nộp lệ phí; chi trả tiền lương, tiền thưởng, chi tiêu nghiệp vụ theo chế độ Nhà nước; tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản về mặt số lượng và tình hình quản lý tài sản, sử dụng nhà đất của cơ quan;

- Quản lý, lập kế hoạch trang bị toàn bộ tài sản, kinh phí, phương tiện phục vụ làm việc, đi lại của cơ quan, văn phòng phẩm, báo chí, xây dựng cơ bản, sửa chữa; quản lý và bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc, điện, nước, điện thoại,... và bảo đảm các yêu cầu khác cho hoạt động và công tác của cơ quan.

k) Thực hiện công tác dân quân tự vệ; bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường trong khu vực cơ quan sạch đẹp, văn minh, lịch sự.

m) Hướng dẫn, xây dựng và thực hiện công tác qui hoạch cán bộ, kế hoạch  đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức.

n) Hướng dẫn và thực hiện công tác nghiệp vụ về tổ chức và nhân sự: Kế hoạch biên chế quỹ lương, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, tuyển dụng, nghỉ hưu, nghỉ việc, các chế độ bảo hiểm (xã hội, y tế, thai sản, ốm đau,...), khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

o) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo mật; bảo quản và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

p) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

Thông tin khác
Thanh tra Sở (22-07-2015)
Phòng Đăng ký kinh doanh (22-07-2015)
Phòng Kinh tế đối ngoại và Xúc tiến đầu tư (22-07-2015)
Phòng Văn xã (22-07-2015)
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (22-07-2015)
Phòng Tổng hợp kinh tế quốc dân (22-07-2015)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK