Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Cơ chế một cửa    
Quyết định ban hành
02-10-2008
Quyết định ban hành Quy định về thủ tục, trình tư và thời gian giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điên Biên

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     Số:    569/QĐ-SKHĐT                           Điện Biên Phủ, ngày 04 tháng 6 năm 2008

     

         

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về thủ tục, trình tư và thời gian giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điên Biên

 


GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Qui chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2004/TTLT/BKHDDT-BNV ngày 01/6/2004 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 của UBND Tỉnh, phê duyệt Danh mục các lĩnh vực công việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,    

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thủ tục, trình tư và thời gian giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điên Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 : Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Chánh thanh tra Sở, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                     GIÁM ĐỐC

- Như điều 3;

- TT Tỉnh ủy (B/c);

- TT HĐND tỉnh (B/c);

- TT UBND tỉnh (B/c);

- Các Sở, Ban, Ngành;

- UBND các huyện, TX,TP;

- Các Ban QLDA;

- Đài PT-TH tỉnh;

- Báo Điện Biên Phủ;

- Lưu: VT; TCHC.

    

 

Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK