Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Phát triển KTXH
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công  năm 2017
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công năm 2017
21-06-2016

Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc giao danh mục dự án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn đầu tư phát triển NSNN thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh, về việc điều chỉnh bổ sung danh mục dự án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn CĐNSĐP, Vốn tín dụng ưu đãi, vốn chương trình 30a, CT 135, CTNTM  thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Điện Biên. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên đã có công văn số 878/SHKĐT-TH ngày 20/06/2016 Về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công  năm 2017.


Để đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch đầu tư công năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chỉ thị của UBND tỉnh và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao  theo quy định, thực hiện để triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo các nội dung chủ yếu sau:

1. Thuyết minh báo cáo kế hoạch

- Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016, dự ước tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

 - Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2016 và lập Kế hoạch đầu tư công năm 2017.

2. Mẫu biểu báo cáo: Có chỉ dẫn biểu mẫu hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Lập Kế hoạch đầu tư công 2017 kèm theo Văn bản này.

  3. Tiến độ triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch đầu tư công năm 2017.

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Các Văn bản Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 4333/BKHĐT-TH ngày 06/6/2016; số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh.  Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016 và lập Kế hoạch đầu tư công năm 2017 và  gửi bằng báo cáo về gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (2 bản), Sở Tài chính (01 Bản) và gửi qua thư điện tử theo địa chỉ dienbiendpi@gmail.com trước ngày 10 tháng 7 năm 2016, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai xây dựng kế hoạch năm 2017, nếu có vướng mắc đề nghị các Đơn vị chủ động trao đổi trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được xử lý tháo gỡ kịp thời (Địa chỉ giao dịch: Phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Điện thoại: 023 03 825 850).

Kính mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả, đúng thời gian của quý đơn vị./.

CHỈ DẪN BIỂU MẪU HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Kèm theo Văn bản số ……/SKHĐT-TH ngày 20/6/2016

 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

 

Phụ lục II

Các biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của các ngành, huyện trực thuộc tỉnh Điện Biên (Theo mẫu biểu hướng dẫn của Bộ KH&ĐT tại Văn bản số 4333/BKHĐT-TH  ngày 06/6/2016)

Biểu số 1: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP

Biểu số 2: CÁC CHỈ TIÊU NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ, XUẤT NHẬP KHẨU

Biểu số 3: CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI

Biểu số 4: CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG      

Biểu số 5: CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ KINH TẾ TẬP THỂ

Biểu số 6: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Biểu số 7: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH (Các ngành, UBND cấp huyện đề xuất nhu cầu). Đến thời điểm này huyện nào chưa có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị đề xuất đưa vào kế hoạch 2017.

Các đơn vị có thể tải bản mềm biểu mẫu Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2017  Tại đây.

CHỈ DẪN BIỂU MẪU HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

Kèm theo Văn bản số 878/SKHĐT-TH ngày 20/6/2016

 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

 

BIỂU MẪU

XÂY DỰNG  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

(Theo mẫu biểu hướng dẫn của Bộ KH&ĐT tại Văn bản số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016).

 

Biểu mẫu số 4: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ CẤP PHÁT TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (KHÔNG BAO GỒM VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC) KẾ HOẠCH NĂM 2016 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2017 (1) (Đề nghị Các chủ đầu tư dự án chương Quỹ đối tác 2KR (Chính phủ Nhật Bản tài trợ), Chương trình phát triển đô thị vay vốn WB, Chương trình JICA,  Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc WB thực hiện hiện tổng hợp số liệu).

Biểu mẫu số 5: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC KẾ HOẠCH NĂM 2016 (1) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2017 (Đề nghị các chủ đầu tư  chương trình Dự án THCS vùng khó khăn nhất giai đoạn 2 vốn ADB, Dự án phát triển GDTHPT giai đoạn 2 vốn ADB, Chương trình ODA Phần Lan, Chương trình ODA Na Uy thực hiện tổng hợp số liệu).

Biểu mẫu số 6: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2016(1) (Năm 2016 vốn TPCP chưa được Bộ KH&ĐT giao chi tiết, Đề nghị các sở ngành, UBND cấp huyện dự kiến theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh Điện Biên giao danh mục lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư).

Biểu mẫu số 7: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 (1) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA ĐỊA PHƯƠNG (Sở KH&ĐT báo cáo)

Biểu mẫu số 8: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG (Sờ KH&ĐT báo cáo)

Biểu mẫu số 9: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2016(1) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA ĐỊA PHƯƠNG (Đề nghị Các ngành, UBND cấp huyện xây dựng theo kế hoạch đầu tư công 2016-2020 đã giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư năm 2016).

Biểu mẫu số 10: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐẾN HẾT KẾ HOẠCH NĂM 2016 CHƯA BỐ TRÍ NGUỒN ĐỂ THU HỒI (1) 2017  (Đề nghị Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư báo cáo theo kế hoạch vốn đã vay)

Biểu mẫu số 11: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2017 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP) (Tỉnh Điện Biên không có).

Biểu mẫu số 12: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2017 CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG (Đề nghị Các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia Sở Lao động TB&XH, Sở NN&PTNT, Ban Dân tộc báo cáo thực hiện báo cáo).

Biểu mẫu số 13: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2017 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (Đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch 2017 theo kế hoạch đầu tư công 2016-2020 đã giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư năm 2016, các dự án thành phần của từng chương trình nêu trong biểu là các dự án đầu tư chi tiết theo quyết định giao kế hoạch năm 2016 và xây dựng năm 2017 của UBND các huyện, thị, thành phố)

Biểu mẫu số 16: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG (Đề nghị Sở Tài chính chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện báo cáo).

Biểu mẫu số 17: TỔNG HỢP CÁC KHOẢN HUY ĐỘNG VÀ VỐN VAY NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2016 VÀ DỰ KIẾN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 (Đề nghị Sở Tài chính báo cáo)

Biểu mẫu số 18: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC KHOẢN VỐN VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VAY NĂM 2017 (Đề nghị Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị Chủ đầu tư thực hiện)

Biểu mẫu số 19: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (1) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2017 (Đề nghị các ngành, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch 2017 theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư năm 2016, báo cáo cả kế hoạch vốn kéo dài năm 2015 sang năm 2016 – Dự kiến tổng nguồn vốn CĐNSĐP năm 2017 của từng huyện bằng tổng nguồn đã phân bổ theo Kế hoạch năm 2016).

Biểu mẫu số 20: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2016 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2017 (Kế hoạch năm 2016 chưa giao. Đề nghị UBND các huyện xây dựng KH 2017 theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, đã được UBND tỉnh giao danh mục lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư).

Thông tin khác
Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2008 tỉnh Điện Biên (29-04-2008)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 tỉnh Điện Biên (25-04-2008)
Quy hoạch phát triển vùng Chè huyện Tủa Chùa giai đoạn 2006-2015 tầm nhìn 2020 (25-04-2008)
Quy hoạch phát triên chăn nuôi trâu, bò thịt tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2015 (25-04-2008)
Quy hoạch phát triển tổng thể ngành y tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010 (25-04-2008)
Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Điện Biên (25-04-2008)
Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Điện Biên giai đoạn 2005-2020 (25-04-2008)
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015 (25-04-2008)
Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020 (25-04-2008)
Quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - xã hội huyện Tủa Chùa đến năm 2020 (25-04-2008)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK