Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Quản lý đầu tư
Lấy ý kiến tham gia (lần 2) dự thảo “Phân cấp quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.
Lấy ý kiến tham gia (lần 2) dự thảo “Phân cấp quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.
15-12-2017

     Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm năm 2015;

     Căn cứ các Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

     Thực hiện theo Thông báo số 50/TB-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh về Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2017, trong đó có nội dung giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp xây dựng lại quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên trên cơ sở gộp hai nội dung: Quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên và quy định phân cấp quản lý và ủy quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo “Quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.

     Để việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, thuận tiện trong quá trình quản lý triển khai thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan tham gia ý kiến (lần 2) vào Dự thảo Quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Có dự thảo Văn bản gửi kèm theo);

     Ý kiến tham gia của Quý cơ quan bằng văn bản đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/12/2017 và file mềm qua địa chỉ dienbiendpi@gmail.com.

Kính mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý cơ quan!

Đơn vị có nhu cầu file mềm có thể dowload  Tại đây.

 


Thông tin khác
Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời doanh nghiệp, các nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2016 (28-06-2016)
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2016 (21-06-2016)
Trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư 2015 (02-12-2015)
Sử dụng hệ thống Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN để tạo mã số dự án và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước (05-11-2015)
Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014 (22-10-2015)
Kết quả giám sát đầu tư năm 2007 (29-04-2008)
Kết quả giám sát đầu tư năm 2006 (29-04-2008)
Tài liệu hướng dẫn giám sát, đánh giá đầu tư (29-04-2008)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK