Tiếng Việt English
    Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
Tin tức và sự kiện    
Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
20-05-2019

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-SNV ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Về việc phê duyệt phương án tuyển dụng công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019;

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

Đề nghị báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị
03-05-2019

Căn cứ Văn bản số 745/CV-TU ngày 14/4/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được Công văn số 1144/UBND-TH ngày 24/4/2019 về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị. Để việc xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW được chất lượng, đúng theo yêu cầu của Ban Kinh tế TW, đề nghị Cục Thống kê tỉnh, các Sở, ban ngành có liên quan báo cáo theo nội dung Đề cương và phụ lục biểu kèm theo để Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (có Đề cương và phụ biểu đính kèm).

cung cấp thông tin khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2019
16-04-2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 174/KV VII-TH ngày 09/4/2019 của Kiểm toán nhà nước khu vực VII về việc gửi đề cương cung cấp thông tin khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2019; để có cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Ban QLDA chuyên ngành tỉnh, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư cung cấp số liệu và tài liệu theo đề cương đính kèm (có bản sao đề cương kèm theo).

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2019
14-03-2019

Thực hiện công văn số 341/UBND-KT ngày 12/02/2019 về việc giao nhiệm vụ trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt  doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2019; đến hết ngày 06/03/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được văn bản trả lời (có bản sao kèm theo) của các Sở, ngành liên quan (NHNN tại văn bản số 125/ĐBI ngày 20/02/2019, Sở GTVT văn bản số 363/SGTVT-KHTC ngày 28/02/2019, Sở NN&PTNT văn bản số 125/, Sở Nội vụ văn bản số 249/SNV-TCCB&TCPCP ngày 28/02/2019, Sở TN&MT văn bản số 141/STNMT-QLĐĐ ngày 01/3/2019, Sở VHTT&DL văn bản số 447/SVHTTDL-NVDL ngày 05/3/2019, Liên Sở XD-TC số 206 ngày 26/2/2019, Thanh tra tỉnh văn bản số 66 ngày 22/2/2019, UBND huyện Điện Biên văn bản số 216/UBND-BQLDACCT ngày 31/01/2019 và văn bản số 335/UBND-BQLDA ngày 01/3/2019);

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các nội dung trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp, Nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2019 như sau:Thực hiện công văn số 341/UBND-KT ngày 12/02/2019 về việc giao nhiệm vụ trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt  doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2019; đến hết ngày 06/03/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được văn bản trả lời (có bản sao kèm theo) của các Sở, ngành liên quan (NHNN tại văn bản số 125/ĐBI ngày 20/02/2019, Sở GTVT văn bản số 363/SGTVT-KHTC ngày 28/02/2019, Sở NN&PTNT văn bản số 125/, Sở Nội vụ văn bản số 249/SNV-TCCB&TCPCP ngày 28/02/2019, Sở TN&MT văn bản số 141/STNMT-QLĐĐ ngày 01/3/2019, Sở VHTT&DL văn bản số 447/SVHTTDL-NVDL ngày 05/3/2019, Liên Sở XD-TC số 206 ngày 26/2/2019, Thanh tra tỉnh văn bản số 66 ngày 22/2/2019, UBND huyện Điện Biên văn bản số 216/UBND-BQLDACCT ngày 31/01/2019 và văn bản số 335/UBND-BQLDA ngày 01/3/2019);

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các nội dung trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp, Nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2019 như sau:

Nghị quyết số 02 NQ CP về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019
24-01-2019

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Ngày 1/1/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Xin lược trích một số nội dung chính như sau:

Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2019 chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp
16-01-2019

     Sáng ngày 11/01/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2019, với chủ đề tháo gỡ khó khăn đồng hành cùng doanh nghiệp. Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên. Về phía VCCI có đồng chí Phạm Đình Vũ, Chánh Văn phòng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018
10-01-2019

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kê hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đoàn cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đi công tác tại 03 tỉnh: Phong Sa Ly, U Đôm Xay, Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào
08-10-2018

Thực hiện Biên bản Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Đảng, Chính quyền tỉnh Điện Biên - nước CHXHCN Việt Nam với Đoàn đại biểu Đảng, Chính quyền các tỉnh Phong Sa Ly, U Đôm Xay và Luông Pha Bang - nước CHDCND Lào, ký tháng 11/2016 tại thành phố Điện Biên Phủ;

Thực hiện Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc cử Đoàn cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đi công tác tại 03 tỉnh: Phong Sa Ly, U Đôm Xay, Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào;

Từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2018, Đoàn cán bộ Sở KHĐT do đồng chí Hoàng Tiến Dũng dẫn đầu đã sang thăm và làm việc vớ Sở KHĐT 3 tỉnh Bắc Lào

(Một số hình ảnh buổi Hội đàm)

Tại buổi Hội đàm, Đoàn đại biểu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh U Đôm Xay, nước CNDCND Lào và Đoàn đại biểu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điên Biên nước CHXHCN Việt Nam (sau đây gọi là “ hai bên”) đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội mỗi bên; hai bên cùng nhau đánh giá quan hệ hữu nghị, hợp tác thời gian qua và trao đổi kinh nghiệm về công tác kế hoạch và đầu tư; đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác trong giai đoạn tới.

Trước khi rời các tỉnh, Đoàn công tác của Sở KHĐT tỉnh Điện Biên đã chào xã giao Lãnh đạo các tỉnh bạn và báo cáo kết quả Hội đàm.

(Một số hình ảnh buổi chào xã giao Lãnh đạo tỉnh bạn)

Những điểm mới của Nghị định số 63 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
18-05-2018

Từ ngày 19/6/2018, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP (NĐ 63/2018).

Nhiều điểm mới tại NĐ 63/2018 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án PPP thời gian qua, mở ra nhiều khả năng hiện thực hóa và thúc đẩy mạnh mẽ hình thức đầu tư này trong tương lai.

Hội nghị quốc tế Cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng
18-05-2018

Ngày 15/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế “Cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng”.

Báo cáo của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tại hội nghị cho thấy, kể từ khi Nghị quyết 19 (NQ 19) về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được ban hành từ năm 2014, sau 4 năm triển khai thực hiện, đến nay đa số các chỉ số đều có sự cải thiện đáng kể, trong đó các chỉ số về tiếp cận điện năng, nộp thuế và BHXH, bảo vệ nhà đầu tư là những chỉ số có mức độ cải thiện tốt nhất.

[1] 2 3  Trang sau
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK