Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Tin tức và sự kiện
Xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 2018 của tỉnh Điện Biên
Xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 2018 của tỉnh Điện Biên
06-06-2019

Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-KTNN ngày 21/5/2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc Kiểm toán Chuyên đề công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 2018 của tỉnh Điện Biên; thực hiện yêu cầu của Đoàn kiểm toán nhà nước tại tỉnh Điện Biên - Kiểm toán nhà nước khu vực VII, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Ban QLDA chuyên ngành tỉnh, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tổng hợp và cung cấp số liệu, tài liệu như sau:

 


1. Tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công và tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công niên độ ngân sách năm 2018

 Đối với các nội dung tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công và tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công niên độ ngân sách năm 2018 theo Công văn số 693/SKHĐT-TH ngày 15/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đâu tư, đề nghị các đơn vị chưa thực hiện khẩn trương hoàn thành nội dung yêu cầu theo Mẫu biểu, đề cương gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở cung cấp thông tin, tài liệu cho Đoàn Kiểm toán nhà nước tại tỉnh Điện Biên - Kiểm toán khà nước khu vực VII (có danh sách kèm theo - Phụ lục 01/SKHĐ-TH).

2. Tổng hợp công tác thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án

- Đơn vị thực hiện: Các sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương; Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Yêu cầu: Tổng hợp đúng, đủ, chính xác các nội dung thông tin theo Biểu số 05/XDCB của các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công (theo Khoản 21 Điều 4 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014) thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện quản lý. Các sở tổng hợp các dự án do UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, các sở chủ trì thẩm định trong năm 2018; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp các dự án do cấp huyện tổ chức thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án trong năm 2018 (không tổng hợp dự án do UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh để tránh trùng lặp).

- Mẫu biểu, đề cương: Biểu số 05/XDCB (có phụ lục kèm theo).

3. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đang quản lý thực hiện

- Đơn vị thực hiện: Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công (theo Khoản 21 Điều 4 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014) thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện (không tổng hợp dự án sử dụng vốn do các Bộ, ngành Trung ương quản lý; dự án sử dụng vốn từ nguồn chi thường xuyên).

- Yêu cầu: Tổng hợp đúng, đủ, chính xác các nội dung thông tin theo Biểu số 06/XDCB.

- Mẫu biểu, đề cương: Biểu số 06/XDCB (có phụ lục kèm theo).

4. Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Yêu cầu: Tổng hợp đúng, đủ, chính xác các nội dung thông tin theo Biểu số 07/XDCB của kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công (theo Khoản 21 Điều 4 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014). Chỉ tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu do cấp huyện tổ chức thẩm định và phê duyệt trong năm 2018 (không tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu do UBND tỉnh phê duyệt).

- Mẫu biểu, đề cương: Biểu số 07/XDCB (có phụ lục kèm theo).

5. Báo cáo thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu năm 2018

- Đơn vị thực hiện: Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quyết định đầu tư; dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công (theo Khoản 21 Điều 4 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014).

- Yêu cầu: Tổng hợp đúng, đủ, chính xác các nội dung thông tin theo Biểu số 08/XDCB.

- Mẫu biểu, đề cương: Biểu số 08/XDCB (có phụ lục kèm theo).

6. Việc bố trí nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất và nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

- Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính.

- Yêu cầu và nội dung: Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Tài chính tổng hợp thông tin về chính sách cụ thể do cấp tỉnh ban hành (nếu có) và tình thực hiện trong năm kế hoạch 2018 đối với hai nội dung:

(1) Bố trí nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất sau khi đã hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã cho ngân sách cấp xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Bố trí tối thiểu 60% số thu dự toán từ hoạt động xổ số kiến thiết do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và lĩnh vực y tế; bố trí tối thiểu 10% dự toán thu để bổ sung vốn cho các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Thời gian và hình thức gửi báo cáo: Đề nghị Quý cơ quan tổng hợp, xây dựng, gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư qua đường công văn và thư điện tử theo địa chỉ Email: dienbiendpi@gmail.com trước ngày 10/6/2019.

Quý cơ quan, đơn vị có thể dowload file mềm tài liệu  Tại đây.

 

Thông tin khác
Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 (05-06-2019)
cung cấp thông tin khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2019 (16-04-2019)
Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2019 (14-03-2019)
Nghị quyết số 02 NQ CP về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 (24-01-2019)
Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2019 chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp (16-01-2019)
Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 (10-01-2019)
Đoàn cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đi công tác tại 03 tỉnh: Phong Sa Ly, U Đôm Xay, Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào (08-10-2018)
Những điểm mới của Nghị định số 63 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (18-05-2018)
Hội nghị quốc tế Cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng (18-05-2018)
Đăng ký khóa ôn luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên (26-04-2018)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK