Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021 và giai đoạn 2021-2025
 • Thời gian đăng: 04/09/2020 03:02:34 PM
 • Trong những năm qua, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Điện Biên mà nòng cốt là hợp tác xã đã có những chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả rõ nét. Trong tổ chức, hoạt động, nhiều HTX đã nỗ lực vươn lên, đổi mới tổ chức và  nội dung hoạt động, mở rộng sản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành, đa nghề; hiệu quả sản xuất kinh doanh dần được nâng lên. Triển khai xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; việc liên kết, tham gia chuỗi giá trị ở các HTX đã được tăng cường. Một số chính sách đối với khu vực KTTT đã được triển khai hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả. KTTT đã và đang khẳng định được vị trí, vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  Dự ước năm 2020, đóng góp vào ngân sách của các HTX ước đạt 3.929 triệu đồng; đóng góp của khu vực KTTT vào GRDP của tỉnh đạt 0,53% (tăng 0,05% so với năm 2016). Hoạt động của các HTX đã thực sự thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, bước đầu gắn kết và lồng ghép được với quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, tạo mối liên kết, hợp tác giữa các cơ sở sản xuất nhỏ với nhau. Trong nông nghiệp, thông qua các dịch vụ cho các hộ nông dân là thành viên và cả các hộ không phải là thành viên, các HTX đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiến hành sản xuất, góp phần gia tăng sản lượng hàng hoá nông, lâm, thuỷ sản.

   Các HTX trên địa bàn tỉnh đã thu hút và đảm bảo việc làm ổn định cho 14.650 lao động ở trong HTX và tổ hợp tác, hầu hết là lao động ở khu vực nông thôn. Các HTX đã trực tiếp đáp ứng những nhu cầu kinh tế, đời sống, xã hội của các thành viên, hộ thành viên, đồng thời đề cao các giá trị văn hoá, đạo đức, tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội ở địa phương như tạo việc làm và thu nhập cho các đối tượng xã hội (thương binh, phụ nữ, người lao động nghèo…), đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện các điều kiện phúc lợi cho cộng đồng dân cư (đầu tư vào xây dựng đường, trường, trạm...), giúp nhiều hộ thành viên thoát khỏi đói nghèo.

  Bên cạnh đó, kinh tế tập thể của tỉnh nhìn chung còn nhiều khó khăn, thách thức, tốc độ  phát triển còn chậm; chưa khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương và nội lực của các hợp tác xã; thu nhập của thành viên, người lao động trong hợp tác xã, tổ hợp tác còn thấp so với mức thu nhập chung của người lao động trong các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

  Với mục tiêu: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, tổ hợp tác, nhằm đưa KTTT tỉnh Điện Biên thoát khỏi những yếu kém, hạn chế hiện nay; đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ HTX; chú trọng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX theo Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh và HTX ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; Hỗ trợ và tạo điều kiện để các THT liên kết, phát triển thành HTX nhằm đáp ứng được yêu cầu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới và góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết có hiệu quả các vấn đề về an sinh, xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong khu vực kinh tế tập thể. Ngày 28/8/2020, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 2552/KH-UBND phát triển kinh tế tập thể năm 2021 và Kế hoạch số 2553/KH-UBND phát triển kinh tế tập thể tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025.

  Theo đó, tỉnh Điện Biên phấn đấu đạt được các mục tiêu như: Đến năm 2021, tỷ lệ đóng góp vào GRDP của tỉnh đạt 0,55%; Thành lập mới 22 hợp tác xã nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh là 251 hợp tác xã với 11.505 thành viên;Thành lập mới 17 tổ hợp tác, nâng tổng số tổ hợp tác toàn tỉnh lên 462 tổ hợp tác với 4.061 thành viên; Doanh thu bình quân  của hợp tác xã là 1.715 triệu đồng, doanh thu bình quân của tổ hợp tác là 115 triệu đồng.Thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong hợp tác xã đạt 48 triệu đồng/năm; Thu nhập bình quân của thành viên tổ hợp tác đạt 29 triệu đồng/năm. Đến năm 2025: Đóng góp của KTTT trong GRDP của tỉnh đạt 0,6%; Trên địa bàn toàn tỉnh có 02 Liên hiệp HTX, có 319 HTX với tổng số 12.163 thành viên, 530 tổ hợp tác với 4.537 thành viên; Doanh thu bình quân của HTX đạt 1.766 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân của HTX đạt 192 triệu đồng/năm; doanh thu bình quân của tổ hợp tác đạt 130 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân đạt 40 triệu đồng/năm; Thu nhập bình quân của thành viên và lao động thường xuyên trong HTX đạt 62 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân của thành viên và lao động trong tổ hợp tác đạt 40 triệu đồng/người/năm.

  Kế hoạch đã xác định định hướng chung đó là: Tập trung chỉ đạo, khuyến khích phát triển mạnh mẽ kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX trong mọi ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; chú trọng phát triển HTX, tổ hợp tác mới ở các địa bàn kinh tế tập thể chậm phát triển. Đồng thời đưa ra 5 giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế tập thể, gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về kinh tế tập thể; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, xây dựng mô hình hợp tác xã hiệu quả và tổng kết mô hình; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội, hiệp hội trong phát triển KTTT; xây dựng chương trình, dự án mang tính đột phá.

  Chi tiết xem văn bản 25522553 tại đây

 • Tác giả: Đăng ký kinh doanh
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng