Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Những cơ quan, đơn vị, tổ chức nào cần phối hợp tham gia để thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 • Thời gian đăng: 19/03/2021 10:49:17 AM
 • Nghị định số 57/2018/NĐ-CP có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích đặc thù nhằm thu hút đầu tư tối đa từ khốidoanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như: doanh nghiệp thực hiện dự án trên cơ sở định mức hỗ trợ của nhà nước và được hỗ trợ sau đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ tập trung đất đai, tín dụng đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, chế biến nông lâm thủy sản, kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn nhằm xã hội hóa dịch vụ công...Tuy nhiên để việc thực thi chính sách phát huy có hiệu lực, hiệu quả thì cần có sự chung tay từ trung ương đến địa phương. Trong bài viết này chúng tôi sẽ điểm nhanh những cơ quan, đơn vị, tổ chức chính từ trung ương đến địa phương cần tham gia triển khai thực hiện Nghị định 57/2018, cụ thể:

              Ở cấp trung ương, tại Điều 18 của Nghị định 57/2018/NĐ-CP, quy định:

              1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

              a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

              b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, bố trí vốn trung hạn và hằng năm hỗ trợ các địa phương theo khả năng cân đối ngân sách trung ương để thực hiện chính sách quy định tại Nghị định này, trình các cấp có thm quyền quyết định theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước và Luật đầu tư công.

              c) Xây dựng kế hoạch, triển khai theo dõi, kiểm tra thực hiện Nghị định.

              2. Bộ Tài chính:

              a) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai theo dõi, kiểm tra thực hiện Nghị định.

              b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

              3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

              a) Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia, tiêu chuẩn bò sữa, bò thịt cao sản.

              b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

              c) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm tra giám sát thực hiện Nghị định này.

              4. Bộ Khoa học và Công nghệ: Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ, đề tài cần nghiên cứu, mua bản quyền quy định tại Điều 9 Nghị định này.

              5. Bộ Công Thương:

              a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư theo Điều 11 Nghị định này.

              b) Hướng dẫn thực hiện khoản 3, Điều 10 Nghị định này.

              6. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

              7. Bộ Xây dựng:

              Tại khoản 7 Điều 18 Nghị định 57/2018/NĐ-CP về việc giao nhiệm vụhàng năm cho các bộ quy định:

              "Hàng năm, các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng rà soát, điều chỉnh giảm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ."

              Ở cấp địa phương, tạiĐiều 19Nghị định 57/2018/NĐ-CP về trách nhiệm của địa phương quy định:

              1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh:

              a) Rà soát, ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương, trong đó quy định chính sách tín dụng tại địa phương quy định tại Điều 8 Nghị định này; vốn cấp bù lãi suất hỗ trợ cho các dự án và mức vốn sử dụng ngân sách địa phương đ đảm bảo thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp.

              b) Ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thẩm quyền và các quy định của pháp luật.

              2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

             a) Ban hành quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này. Thời hạn 05 năm một lần; hàng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát và điều chỉnh.

              b) Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh.

              c) Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này.

             d) Chỉ đạo thực hiện và đánh giá tình hình thực hiện Nghị định tại địa phương năm trước đó, báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

              đ) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao danh mục và mức vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp theo từng dự án.

              3. Trách nhiệm của doanh nghiệp:

              a) Phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, thi công hoặc thuê nhà thầu thi công.

              b) Các thành viên của doanh nghiệp được phép tính phần hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Nghị định này vào vốn điều lệ theo Luật doanh nghiệp.

              Như vậy để triển khai thực hiện về phía Trung ương ngoài trách nhiệm chính của Chính phủ cần có sự tham gia trực tiếp của 07 Bộ, ở phía địa phương cần có sự tham gia của 03 cơ quan, đơn vị, tổ chức.

 • Tác giả: Thành Luân
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng