Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Quyết định ban hành
 • Thời gian đăng: 02/10/2008 06:56:46 PM
 • UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  \r\n

  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  \r\n

   

  \r\n

       Số:    569/QĐ-SKHĐT                           Điện Biên Phủ, ngày 04 tháng 6 năm 2008

  \r\n

       

  \r\n

           

  \r\n

  QUYẾT ĐỊNH

  \r\n

  Ban hành Quy định về thủ tục, trình tư và thời gian giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điên Biên

  \r\n

   


  \r\n

  GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN

  \r\n

  Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Qui chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

  \r\n

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2004/TTLT/BKHDDT-BNV ngày 01/6/2004 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương;

  \r\n

  Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 của UBND Tỉnh, phê duyệt Danh mục các lĩnh vực công việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

  \r\n

  Căn cứ Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện;

  \r\n

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,    

  \r\n

   

  \r\n

  QUYẾT ĐỊNH

  \r\n

   

  \r\n

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thủ tục, trình tư và thời gian giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điên Biên.

  \r\n

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  \r\n

  Điều 3 : Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Chánh thanh tra Sở, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  \r\n

  Nơi nhận:                                                                     GIÁM ĐỐC

  \r\n

  - Như điều 3;

  \r\n

  - TT Tỉnh ủy (B/c);

  \r\n

  - TT HĐND tỉnh (B/c);

  \r\n

  - TT UBND tỉnh (B/c);

  \r\n

  - Các Sở, Ban, Ngành;

  \r\n

  - UBND các huyện, TX,TP;

  \r\n

  - Các Ban QLDA;

  \r\n

  - Đài PT-TH tỉnh;

  \r\n

  - Báo Điện Biên Phủ;

  \r\n

  - Lưu: VT; TCHC.

  \r\n

      

  \r\n

   

 • Tác giả:
 • Nguồn tin:
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người