Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
 • Thời gian đăng: 15/07/2019 10:33:44 PM
 • \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

  \r\n Phần I

  \r\n

  \r\n KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

  \r\n

  \r\n  

  \r\n

  \r\n Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và hướng dẫn kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong đó lưu ý báo cáo đầy đủ một số nội dung dưới đây:

  \r\n

  \r\n 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

  \r\n

  \r\n Đánh giá và ước tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của ngành, địa phương, bao gồm: tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; các kết quả đạt được; tồn tại và khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch, cập nhật tình hình đến thời điểm báo cáo; phân tích nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp thực hiện trong những tháng còn lại và ước năm 2019.

  \r\n

  \r\n Trong đó, đề nghị các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng và cập nhật tình hình đến thời điểm báo cáo, ước thực hiện cả năm đối với chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 95/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018.

  \r\n

  \r\n 2. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

  \r\n

  \r\n Căn cứ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 nêu trên và mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg, xây dựng mục tiêu phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu, các cân đối lớn, nhiệm vụ và định hướng phát triển, giải pháp thực hiện của ngành, địa phương trong năm 2020. Đối với các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 phải phù hợp với hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, trong đó lưu ý chỉ đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu, có phương pháp tính toán rõ ràng, có khả năng thu thập được, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh.

  \r\n

  \r\n 3. Các tài liệu kèm theo

  \r\n

  \r\n Kèm theo nội dung báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đề nghị các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo đầy đủ các số liệu của ngành, địa phương theo hệ thống biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

  \r\n

  \r\n Hệ thống biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư  Tại đây. 

  \r\n

  \r\n  

  \r\n

  \r\n  

  \r\n

  \r\n Phần II

  \r\n

  \r\n KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG

  \r\n

  \r\n  

  \r\n

  \r\n Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật NSNN, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đề nghị các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo các nội dung dưới đây:

  \r\n

  \r\n I. CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019

  \r\n

  \r\n 1. Các Nghị quyết của Đảng, Hội đồng nhân dân về kế hoạch đầu tư công: Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV - kỳ họp thứ 7 về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP giai đoạn 2016-2020 (Điều chỉnh) và Kế hoạch vốn NSNN, vốn TPCP năm 2018 và Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV - kỳ họp thứ 9 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch vốn NSNN năm 2019, tỉnh Điện Biên;

  \r\n

  \r\n 2. Các Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh về giao kế hoạch và điều chỉnh (nếu có) kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019.

  \r\n

  \r\n 3. Các văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh  triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019.

  \r\n

  \r\n II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019

  \r\n

  \r\n Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 gồm các nội dung sau:

  \r\n

  \r\n 1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019 theo từng nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ), vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước; tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn tiền bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong đó Lưu ý các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị rà soát kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ của từng dự án, trong đó làm rõ kế hoạch đầu tư trung hạn đã giao hoặc điều chỉnh (nếu có), số vốn đã giao kế hoạch hằng năm của từng dự án, khả năng giải ngân của từng dự án trong giai đoạn 2016-2020, số vốn còn lại chuyển sang giai đoạn sau.

  \r\n

  \r\n 2. Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục vụ cho đầu tư phát triển.

  \r\n

  \r\n 3. Các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, trong đó báo cáo rõ nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế này.

  \r\n

  \r\n 4. Các kiến nghị và giải pháp để triển khai kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm 2019.

  \r\n

  \r\n III. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

  \r\n

  \r\n Năm 2020 là năm cuối triển khai thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020; là năm quyết định việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đã đề ra của các cấp có thẩm quyền.

  \r\n

  \r\n 1. Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được Hội đồng nhân dân thông qua và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2020, trong đó bố trí đủ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 để: thanh toán nợ xây dựng cơ bản còn lại chưa thanh toán, vốn cho 02 chương trình mục tiêu quốc gia, vốn cho các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020; ưu tiên bố trí vốn thu hồi vốn ứng trước, đầu tư cho các chương trình mục tiêu đã được phê duyệt nhằm hướng đến mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn, các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai; các dự án, công trình y tế, giáo dục, các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm tạo sức lan tỏa và kết nối phát triển; các dự án quốc phòng - an ninh, không bố trí vốn cho các dự án chưa đáp ứng điều kiện theo quy định, không có khả năng giải ngân trong năm 2020. Việc bố trí vốn nước ngoài phải phù hợp với tiến độ giải ngân từ nhà tài trợ và tiến độ thực hiện dự án, bố trí đủ vốn cho các dự án kết thúc Hiệp định vay trong năm 2020. Việc quản lý, sử dụng 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

  \r\n

  \r\n 2. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 phải thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, các Nghị định hướng dẫn và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

  \r\n

  \r\n IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

  \r\n

  \r\n Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, khả năng cân đối nguồn vốn trong kế hoạch năm 2020; khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án trong năm 2020, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị:

  \r\n

  \r\n 1. Dự kiến nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2020

  \r\n

  \r\n a) Dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2020 của sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị theo từng nguồn vốn.

  \r\n

  \r\n b) Dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác ngoài nguồn vốn đầu tư công.

  \r\n

  \r\n c) Các thuận lợi và các khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy động các nguồn vốn đầu tư trong năm 2020 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

  \r\n

  \r\n d) Các đề xuất, kiến nghị và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 của sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị.

  \r\n

  \r\n 2. Lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020

  \r\n

  \r\n a) Nguyên tắc bố trí kế hoạch

  \r\n

  \r\n Việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) theo các nguyên tắc chung tại mục III nêu trên và các nguyên tắc cụ thể dưới đây:

  \r\n

  \r\n Việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 phải phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV - kỳ họp thứ 7 về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP giai đoạn 2016-2020 (Điều chỉnh) và Kế hoạch vốn NSNN, vốn TPCP năm 2018 và Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV - kỳ họp thứ 9 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch vốn NSNN năm 2019, tỉnh Điện Biên; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch.

  \r\n

  \r\n Trong đó lưu ý:

  \r\n

  \r\n (1) Kế hoạch đầu tư vốn năm 2020 phải được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư nguồn NSNN theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư.

  \r\n

  \r\n (2) Kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020 về cơ bản bằng số vón còn lại trong trung hạn trừ đi số đã bố trí từ 2016-2019, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị xây dựng phương án phân bổ kế hoạch chi chặt chẽ, chi tiết theo từng dự án, bảo đảm các nguyên tắc sau:

  \r\n

  \r\n - Phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2020.

  \r\n

  \r\n - Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình thực hiện việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

  \r\n

  \r\n + Bố trí đủ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản còn lại chưa thanh toán, bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

  \r\n

  \r\n + Ưu tiên bố trí vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; thu hồi các khoản vốn ứng trước còn lại của kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020; vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025; vốn cho các nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các Nghị định hướng dẫn; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

  \r\n

  \r\n + Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  \r\n

  \r\n + Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2020 cho các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện: (i) Đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; (ii) Đến ngày 31 tháng 10 năm 2019 có quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; (iii) Không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đối với dự án chuẩn bị đầu tư phải có Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư đến ngày 31 tháng 10 năm 2019.

  \r\n

  \r\n - Mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch năm 2020 không vượt quá số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kế hoạch trừ đi lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2019.

  \r\n

  \r\n - Không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, không được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

  \r\n

  \r\n b) Dự kiến danh mục dự án và bố trí kế hoạch đầu tư vốn nguồn NSNN năm 2020 cho từng dự án

  \r\n

  \r\n (1) Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương: Căn cứ mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và khả năng cân đối vốn đầu tư, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị dự kiến danh mục dự án và mức vốn cho từng dự án theo đúng các nguyên tắc quy định tại điểm a nêu trên.

  \r\n

  \r\n (2) Đối với các dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương:

  \r\n

  \r\n - Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật NSNN, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, dự kiến khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư, rà soát và dự kiến phương án bố trí vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2020 phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương theo đúng các nguyên tắc, quy định, bảo đảm bố trí vốn tập trung và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

  \r\n

  \r\n - Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết, đề nghị địa phương ưu tiên đầu tư nguồn vốn này cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình phúc lợi xã hội khác theo quy định của cấp có thẩm quyền theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019.

  \r\n

  \r\n - Đối với nguồn bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh: theo quy định của Luật NSNN năm 2015, bội chi ngân sách địa phương chỉ được sử dụng để đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

  \r\n

  \r\n 3. Lập kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

  \r\n

  \r\n Lập kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công và các Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó làm rõ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài được phân bổ cho chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp và vốn đối ứng của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Đối với các chương trình, dự án hỗn hợp (cả cấp phát và cho vay lại) phải làm rõ mức vốn cho từng phần.

  \r\n

  \r\n Trong điều kiện nguồn vốn ODA giảm, với mức độ ưu đãi thấp hơn trước, cần phải rà soát chặt chẽ, thận trọng kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo các nguyên tắc sau:

  \r\n

  \r\n - Các chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch năm 2020 phải phù hợp với định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch tài chính 05 năm.

  \r\n

  \r\n - Bố trí kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cân đối trong NSNN cho các dự án bảo đảm theo tiến độ đã ký kết với nhà tài trợ, khả năng cân đối nguồn vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật Đất đai, năng lực của chủ đầu tư chương trình, dự án và tiến độ thực hiện dự án.

  \r\n

  \r\n - Đối với các dự án Ô có cơ cấu hỗn hợp (bao gồm dự án thành phần ở trung ương do các bộ, ngành là cơ quan chủ quản quản lý, thực hiện và dự án thành phần ở địa phương do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản quản lý, thực hiện), cơ quan chủ quản dự án Ô (bộ, ngành) rà soát, phân khai nguồn vốn nước ngoài theo tiến độ; cơ quan chủ quản dự án thành phần/địa phương cân đối trong dự toán NSĐP năm 2020 phù hợp với kế hoạch trung hạn đầu tư vốn nước ngoài được giao.

  \r\n

  \r\n 4. Lập kế hoạch năm 2020 chương trình mục tiêu quốc gia

  \r\n

  \r\n Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị đề xuất nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020, trong đó dự kiến theo cơ cấu nguồn vốn, theo từng dự án, nội dung thành phần theo quy định tại Điều 5 Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Việc lập kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia theo nguyên tắc:

  \r\n

  \r\n - Bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn đã ứng trước cho các chương trình mục tiêu quốc gia.

  \r\n

  \r\n - Lập kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia phải đảm bảo phù hợp với chủ trương đầu tư tại các Quyết định phê duyệt đầu tư từng chương trình (Quyết định số: 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016; 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017; 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ), các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương từng chương trình (Quyết định số: 48/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016; 12/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2017) và hướng dẫn của các bộ là chủ chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần thuộc chương trình.

  \r\n

  \r\n - Kế hoạch đầu tư vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 phải phù hợp với Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã điều chỉnh.

  \r\n

  \r\n V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  \r\n

  \r\n Căn cứ các quy định tại Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và các quy định tại văn bản hướng dẫn này, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo tiến độ sau:

  \r\n

  \r\n I. Tiến độ triển khai thực hiện

  \r\n

  \r\n Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo các hướng dẫn nêu trên gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 7 năm 2019 theo quy định tại Luật Đầu tư công.

  \r\n

  \r\n II. Hình thức báo cáo

  \r\n

  \r\n 1. Các báo cáo của các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định về nội dung và thời gian trên đây gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo 02 hình thức báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn) và báo cáo bằng văn bản và bản mềm (theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) qua địa chỉ Email: dienbiendpi@gmail.com

  \r\n

  \r\n 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư không tổng hợp kế hoạch đầu tư vốn năm 2020 đối với sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố không cập nhật báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin về đầu tư công, trừ các chương trình, dự án có tính chất mật không cập nhật thông tin trên Hệ thống.

  \r\n

  \r\n Trên đây là nội dung hướng xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Đầu tư công năm 2020. Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 2012/UBND-TH ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh, hướng dẫn này, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và gửi Báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

  \r\n

  \r\n Quý cơ quan đơn vị có thể dowload file mềm biểu báo cáo  Tại đây. 

  \r\n

  \r\n  

  \r\n
  \r\n
  \r\n

  \r\n  

  \r\n
  \r\n
  \r\n

  \r\n  

  \r\n \r\n
 • Tác giả:
 • Nguồn tin:
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người