Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
 • Thời gian đăng: 01/10/2019 03:57:07 PM
 • \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

  \r\n Phần thứ nhất

  \r\n

  \r\n TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  \r\n

  \r\n I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VPHC VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT

  \r\n

  \r\n Để công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, ngay sau khi Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được thông qua và ban hành, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở tổ chức quán triệt cho lực lượng thanh tra viên, công chức cơ quan nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện sau khi văn bản có hiệu lực thi hành.

  \r\n

  \r\n Ngày 12/12/2017 Sở đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 1852/KH-SKHĐT về theo dõi tình thi hành pháp luật năm 2018, kế hoạch số 287/KH-SKHĐT ngày 08/3/2018 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kế hoạch số 77/KH-SKHĐT ngày 18/01/2018 về thực hiện công tác Pháp chế năm 2018; nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật, công tác thi hành pháp luật nói chung và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng; kiến nghị các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

  \r\n

  \r\n II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.

  \r\n

  \r\n Thường xuyên thực hiện rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Qua đó giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, kiến nghị các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

  \r\n

  \r\n Phối hợp, tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu. Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; Thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật vể xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  \r\n

  \r\n III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN VỀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT XỬ LÝ VPHC

  \r\n

  \r\n Xây dựng và thực hiện kế hoạch số 287/KH-SKHĐT ngày 08/3/2018 về phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xử lý vi phạm hành chính được thực hiện bằng nhiều hình thức như: cung cấp tài liệu cho tủ sách pháp luật, tự nghiên cứu; được lồng ghép vào các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý; đăng tải, quán triệt, phổ biến thông qua mạng nội bộ Net-Office của cơ quan. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật.

  \r\n

  \r\n  Công tác bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính, Sở không tổ chức riêng, mà cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính do UBND tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức để nắm vững và thực hiện đúng quy trình, quy định.

  \r\n

  \r\n IV. XÂY DỰNG, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  \r\n

  \r\n Để đảm bảo triển khai thực hiện nhiệm vụ được thống nhất, kịp thời và có hiệu quả, công tác xử lý vi phạm hành chính của Sở do Thanh tra Sở thực hiện, Giám đốc sở phụ trách chỉ đạo chung. Kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất, bảo đảm thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính được trích từ ngân sách hàng năm của Sở. Việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

  \r\n

  \r\n V. CÔNG TÁC BÁO CÁO, THỐNG KÊ.

  \r\n

  \r\n Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê 06 tháng, hàng năm, đột xuất theo yêu cầu của Bộ, ngành quản lý và Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

  \r\n

  \r\n  

  \r\n

  \r\n Phần thứ hai

  \r\n

  \r\n TÌNH HÌNH THỰC THI, ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VPHC

  \r\n

  \r\n I. TÌNH HÌNH VPHC

  \r\n

  \r\n Tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư diễn ra với tính chất và mức độ vi phạm không nghiêm trọng chủ yếu là những sai phạm nhỏ được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra. Những vụ việc bị xử phạt vi phạm hành chính hầu hết là vi phạm lần đầu, các tổ chức có hành vi vi phạm có ý thức tự giác khắc phục hậu quả theo đúng quy định, đồng thời báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư việc đã thực hiện theo yêu cầu.

  \r\n

  \r\n II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XỬ PHẠT VPHC

  \r\n

  \r\n Công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư được Thanh tra Sở tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục được quy định, đảm bảo đúng đối tượng, xử lý kịp thời những vi phạm được phát hiện, việc giải quyết các vụ việc đúng thẩm quyền, đúng cơ sở pháp lý, áp dụng đúng các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như: Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

  \r\n

  \r\n Việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được Thanh tra sở thực hiện thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo Kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 1850/QĐ-SKHĐT ngày 12/12/2017 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018; Quyết định số 1485/QĐ-SKHĐT ngày 02/11/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch công tác thanh tra của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2018. Các cuộc thanh tra đã triển khai thực hiện: 03 cuộc thanh tra, 02 cuộc kiểm tra đạt mục tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra, 01 cuộc kiểm tra đột xuất việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại dịch vụ và Khách sạn Tuần Giáo, cụ thể:

  \r\n

  \r\n + Thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng các dự án: Đường giao thông Pa Thơm-Huổi Moi (giai đoạn II) xã Pa Thơm huyện Điện Biên; Cầu treo bản Púng Bon- xã Pa Thơm huyện Điện Biên, Đường giao thông (GĐII) vào bản Lả Chà, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư.

  \r\n

  \r\n + Thanh tra quản lý đầu tư một số dự án thuộc nguồn vốn Chương trình kiên cố hóa trường lớp học sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 huyện Nậm Pồ và một số dự án thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn Chương trình 135 huyện Mường Nhé.

  \r\n

  \r\n + Thanh tra việc quản lý đầu t­ư một số dự án thuộc huyện Tuần Giáo và huyện Tủa Chùa.

  \r\n

  \r\n + Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện đầu tư một số dự án được UBND tỉnh Điện Biên cấp phép năm 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  \r\n

  \r\n + Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) và các quy định của Luật Doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  \r\n

  \r\n + Kiểm tra đột xuất việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại dịch vụ và Khách sạn Tuần Giáo.

  \r\n

  \r\n Trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018) có 01 trường  hợp bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định xử phạt được Thanh tra Sở tiến hành thường xuyên, liên tục. Trong kỳ báo cáo không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

  \r\n

  \r\n Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành 01 quyết định.

  \r\n

  \r\n Số tiền phạt 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

  \r\n

  \r\n III. KẾT QUẢ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

  \r\n

  \r\n   Trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018) có 01 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính.

  \r\n

  \r\n  

  \r\n

  \r\n Phần thứ ba

  \r\n

  \r\n KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VPHC, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

  \r\n

  \r\n I. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC XUẤT PHÁT TỪ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

  \r\n

  \r\n Một số thuật ngữ quy định còn mang tính định tính, chưa giải thích rõ ràng nên việc áp dụng còn chưa thống nhất, ví dụ như : “có quy mô lớn” (Điều 10 Luật XLVPHC); “ vi phạm hành chính nghiêm trọng” ( Điều 25, 26 Luật XLVPHC); “ vụ việc đặc biệt nghiêm trọng” “ nhiều tình tiết phức tạp” ( Điều 66 Luật XLVPHC); “gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội” ( Điều 72 Luật XLVPHC)…

  \r\n

  \r\n Điều 54, Điều 87, Điều 123 Luật XLVPHC quy định vấn đề giao quyền xử phạt cho cấp phó, nhưng lại chưa có quy định cũng như hướng dẫn việc cấp phó được giao quyền có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc XPVPHC dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau. Đồng thời, Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng chưa có hướng dẫn cụ thể xác định trường hợp cấp trưởng “vắng mặt” ( Điều 87) là như thế nào, gây lúng túng trong việc áp dụng trên thực tế.

  \r\n

  \r\n Điều 70 Luật XLVPHC quy định thời hạn gửi quyết định XPVPHC trong vòng 02 ngày, việc quy định này khó thực hiện do khối lượng quyết định XPVPHC lớn, nhiều đối tượng vi phạm không có nơi cư trú ổn định hoặc ít có mặt tại địa phương hoặc địa chỉ ghi trong giấy tờ khác với địa chỉ cư trú thực tế…

  \r\n

  \r\n II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

  \r\n

  \r\n Về áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: Các biện pháp khắc phục hậu quả thường xuyên được áp dụng là biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng giấy phép… Việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả góp phần tạo ra sức răn đe, làm tăng ý thức chấp hành pháp luật của đối tượng vi phạm, đặc biệt trong trường hợp đã hết thời hiệu xử phạt. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, theo dõi thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả chưa thực sự hiệu quả do các cá nhân, tổ chức vi phạm thường không tự giác chấp hành cũng như lực lượng thực thi công vụ còn mỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

  \r\n

  \r\n Việc thi hành quyết định XPVPHC được thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Tuy nhiên thực tiễn thi hành các quyết định này còn gặp nhiều khó khăn như: Đối tượng vi phạm không có chỗ ở cố định gây khó khăn trong quá trình giao, nhận quyết định XPVPHC. Đối với công tác cưỡng chế thi hành cũng gặp nhiều khó khăn do thủ tục cưỡng chế rất phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị. Mặt khác, cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế thường không hợp tác hoặc không đủ điều kiện, tài sản cưỡng chế không đủ để bù đắp chi phí tổ chức cưỡng chế…

  \r\n

  \r\n Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm hành chính: Do đặc thù công tác của từng ngành khác nhau nên việc phối hợp của các ngành liên quan để thực hiện nhiệm vụ chưa được thường xuyên và đồng bộ, dẫn đến việc chấp hành quyết định xử phạt của các đối tượng chưa nghiêm túc, một số trường hợp chưa chấp hành nộp phạt.

  \r\n

  \r\n Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ: Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ được Tỉnh ủy và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện; nhưng cán bộ, công chức làm công tác này thường xuyên thay đổi phần nào cũng gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiêm vụ.

  \r\n

  \r\n III. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

  \r\n

  \r\n Địa bàn rộng, nhiều huyện cách xa trung tâm thành phố, dân cư rải rác chưa tập trung nên việc kiểm tra, đôn đốc gặp nhiều khó khăn. Biên chế lực lượng mỏng, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về XLVPHC là kiêm nhiệm, trong khi đó kinh phí phục vụ cho công tác quản lý XLVPHC cũng như các công cụ hỗ trợ, phương tiện phục vụ công tác chưa được đảm bảo, do đó, công tác quản lý nhà nước và XLVPHC triển khai chưa đồng bộ, hiệu quả, kịp thời để đáp ứng nhiệm vụ được giao.

  \r\n

  \r\n Lĩnh vực XLVPHC rất rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau dẫn đến khó khăn trong việc kiểm soát hết các hành vi vi phạm, dẫn đến nhiều sự trùng lặp trong hành vi cũng như thẩm quyền xử phạt của các lực lượng có thẩm quyền.

  \r\n

  \r\n IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

  \r\n

  \r\n Cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC theo hướng cụ thể, đầy đủ, phù hợp với tình hình mới nhằm đáp ứng kịp thời và hiệu quả yêu cầu quản lý nhà nước.

  \r\n

  \r\n Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật có liên quan cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ  xử lý vi phạm hành chính để nâng cao hiệu quả hoạt động. Quan tâm đầu tư nguồn lực, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC theo nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính Phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC.

  \r\n

  \r\n  

  \r\n \r\n
 • Tác giả:
 • Nguồn tin:
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người