Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 16/01/2020 04:29:02 AM
 • I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

  Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xử lý vi phạm hành chính được thực hiện bằng nhiều hình thức như: cung cấp tài liệu cho tủ sách pháp luật, tự nghiên cứu; được lồng ghép vào các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý; đăng tải, quán triệt, phổ biến thông qua mạng nội bộ Net-Office của cơ quan. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật.

  Công tác bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính, Sở không tổ chức riêng, mà cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính do UBND tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức để nắm vững và thực hiện đúng quy trình, quy định.

  Để công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, ngay sau khi Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được thông qua và ban hành, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở tổ chức quán triệt cho lực lượng thanh tra viên, công chức cơ quan nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện sau khi văn bản có hiệu lực thi hành.

  Thường xuyên thực hiện rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Qua đó giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, kiến nghị các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

  Phối hợp, tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu. Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; Thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật vể xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC

  1. Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng (01/01/2018 đến 30/6/2019).

  - Kết quả công tác thanh tra: từ 01/01/2018 đến 30/6/2019 Thanh tra sở đã triển khai thực hiện: 03 cuộc thanh tra, tổng giá trị sử phạt vi phạm qua thanh tra là 247,1 triệu đồng, trong đó: Thu hồi là 30,6 triệu đồng; Giảm trừ qua thanh toán là 186,5 triệu đồng; Sử phạt vi phạm hành chính là 30 triệu đồng. Qua thanh tra đã phát hiện những sai sót như: Công tác tính toán, đo bóc khối lượng bản vẽ có công trình chưa chính xác; áp dụng sai định mức, nhầm lẫn số học trong dự toán tại một số công trình, làm tăng giá trị dự toán công trình; có công trình công tác giải phóng mặt bằng chưa triệt để do đó còn có hạng mục không thi công được phải cắt giảm khối lượng.

  - Kết quả công tiếp công dân tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: từ 01/01/2018 đến 30/6/2019, sở không có đơn thư, khiếu nại tố cáo nào.

  - Kết quả phòng chống tham nhũng (01/01/2018 đến 30/6/2019): Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng như: Luật phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ về PCTN, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng… đến 100% công chức, viên chức trong cơ quan được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Học tập trung, sao gửi tài liệu đến từng phòng, tự nghiên cứu; quán triệt, phổ biến thông qua mạng nội bộ NetOffice của cơ quan. Qua đó, đã tạo điều kiện cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nắm được các quy định về phòng, chống tham nhũng trên cơ sở đó đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng ngân sách nhà nước, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đến thời điểm báo cáo không phát hiện vụ việc tham nhũng nào.

  2. Tình hình thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

  2.1 Tình hình thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra:

  - Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước.

  - Sau khi có Quyết định Đoàn thanh tra đã lập kế hoạch thanh tra, tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại chủ đầu tư các dự án.

  - Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ các dự án được thanh tra do đại diện Chủ đầu tư bàn giao.

  - Tiến hành kiểm tra hồ sơ các dự án được thanh tra; kiểm tra toàn bộ phần thi công thực tế tại địa điểm đầu tư dự án; làm việc cùng Chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn, xây lắp của dự án để giải trình các nội dung theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

  - Lập biên bản từng phần của cuộc thanh tra.

  - Báo cáo kết quả thanh tra với người ra Quyết định thanh tra.

  - Dự thảo kết luận trình người ra Quyết định kết luận thanh tra.

  2.2. Tình hình thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục trong hoạt động tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là  nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Trong thời gian qua, nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, cấp ủy về việc triển khai thực hiện Luật tiếp công dân, áp dụng linh động đối với từng trường hợp cụ thể sao cho hợp tình và đúng quy định pháp luật của nhà nước. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo phải được đề cao, túc trực thường xuyên, sẵn sàng giải quyết mọi vướng mắc trong thời gian nhanh nhất, góp phần ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân và tập thể, đóng góp một phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

  2.3 Tình hình thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục phòng chống tham nhũng.

  Tình hình chung triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo đúng kế hoạch, thời gian quy định. Kết quả kê khai đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập đã kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 nãm 2013 của Thanh tra Chính phủ.

  III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC

  Sự phối hợp giữa các cấp, ngành chức năng trong chỉ đạo, tổ chức chưa thật sự chặt chẽ. Lực lượng công chức chuyên trách về PCTN, lãng phí còn mỏng, chưa được đào tạo phù hợp với nhiệm vụ đang đảm nhiệm về PCTN; chưa có kinh nghiệm trong công tác PCTN, lãng phí. Nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú và chưa kịp thời đổi mới do đó dẫn đến tình trạng nhận thức của mốt số bộ phận CB, CC, VC về pháp luật và thực hiện pháp luật về PCTN chưa đúng, chưa đầy đủ.

  IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

  Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo sự đồng bộ, nâng cao tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật; chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để công dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng nhằm tạo ra môi trường pháp lý lành mạnh, hài hòa, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người