Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công
 • Thời gian đăng: 21/03/2023 09:08:51 AM
  1. Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

  Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao là: 4.624.531 triệu đồng tại Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

  - Vốn ngân sách địa phương là 1.299.619 triệu đồng;

  - Vốn ngân sách trung ương là 2.148.294 triệu đồng, bao gồm: Vốn trong nước là 1.843.900 triệu đồng; Vốn nước ngoài (ODA) là 304.394 triệu đồng.

  - Vốn để thực hiện 03 Chương trình MTQG là: 1.176.618 triệu đồng, trong đó:  

  + Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 632.564 triệu đồng.

  + Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 435.974 triệu đồng.

  + Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 108.080 triệu đồng.

  2. Thực hiện phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 của địa phương

  - Tổng vốn đầu tư NSNN năm 2023 tỉnh Điện Biên đã có quyết định giao chi tiết: 4.274.812/4.624.531 triệu đồng, bằng 92,44% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, gồm:

  + Vốn ngân sách địa phương: 1.296.119 triệu đồng, bằng 99,73% kế hoạch giao.

  + Vốn ngân sách trung ương: 1.860.754 triệu đồng, bằng 86,62% kế hoạch giao.

  + Vốn để thực hiện 03 Chương trình MTQG: 1.117.939 triệu đồng, bằng 95,01% kế hoạch giao.

  - Tổng số vốn chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết: 349.719 triệu đồng (bằng 7,56% kế hoạch giao), gồm:

  + Vốn ngân sách địa phương: 3.500 triệu đồng, bằng 0,27% kế hoạch giao.

  + Vốn ngân sách trung ương: 287.540 triệu đồng, bằng 13,38% kế hoạch giao.

  + Vốn để thực hiện 03 Chương trình MTQG: 58.679 triệu đồng, bằng 4,99% kế hoạch giao.

  3. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến 28/02/2023

  Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2023 đến 28/02/2023 là 317.155/4.624.531 triệu đồng, đạt 6,86% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cụ thể như sau: 

  - Vốn ngân sách địa phương là 133.686/1.299.619 triệu đồng, đạt 10,29% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

  - Vốn ngân sách trung ương là 135.498/2.148.294 triệu đồng, đạt 6,31% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó:

  + Vốn ngân sách trung ương trong nước là 128.288 triệu đồng, đạt 6,96% kế hoạch vốn giao.

  + Vốn nước ngoài (ODA) là 7.210 triệu đồng, đạt 2,37% kế hoạch vốn giao.

  - Vốn thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia là 47.971/1.168.118 triệu đồng, đạt 4,08% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó:

  + Chương tình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi là  29.836 triệu đồng, đạt 4,72% kế hoạch vốn giao.

  + Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là  13.647 triệu đồng, đạt 3,13% kế hoạch vốn giao.

  + Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 4.488 triệu đồng, đạt 4,15% kế hoạch vốn giao.

  4. Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến 31/3/2023

  Ước thanh toán kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 đến 31/3/2023 là 1.207.352/4.624.531 triệu đồng, đạt 26,11% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: 

  - Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 366.152/1.299.619 triệu đồng, đạt 28,17% kế hoạch vốn giao.

  - Vốn ngân sách trung ương là 538.057/2.148.294 triệu đồng, đạt 25,05% kế hoạch vốn giao.

   

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng