Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 16/01/2020 04:36:36 AM
 • Căn cứ Luật Công chức 2010;

  Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

  Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ, Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

  Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

  Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-SNV ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên V/v phê duyệt Phương án tuyển dụng công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019;

  Căn cứ Thông báo 715/TB-SKHĐT ngày 17/5/2019  của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên  thông báo Kế hoạch  tuyển dụng công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng;

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức năm 2019, gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

  Điều 2. Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức năm 2019 có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, sát hạch theo đúng các quy định hiện hành.

  Thời gian làm việc: Từ ngày 21/06/2019 đến hết ngày có kết quả xét tuyển công chức năm 2019  (bắt đầu từ 7 giờ 00 phút ngày 21/06/2019 và được hưởng mọi chế độ theo quy định hiện hành).

  Địa điểm: Hội trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và tự giải thể khi thực hiện xong tuyển dụng công chức năm 2019.

  Chánh Văn phòng, các phòng ban liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người