Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 Xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 2018 của tỉnh Điện Biên Tổng hợp nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2018 và triển khai chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn kiểm toán tại tỉnh Điện Biên - Kiểm toán nhà nước khu vực VII cung cấp thông tin khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2019 Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2019 Nghị quyết số 02 NQ CP về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019
Tin nổi bật
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công...
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công...
Xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản...
Tổng hợp nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch...
cung cấp thông tin khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2019...
Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt doanh...
Nghị quyết số 02 NQ CP về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019...
Phát triển KTXH    Tình hình kinh tế xã hội  |  Định hướng phát triển KTXH  |  Quy hoạch phát triển KTXH  |  Kế hoạch phát triển KTXH
hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công  năm 2017
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công năm 2017
21-06-2016
Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc giao danh mục dự án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự ki...
Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2008 tỉnh Điện Biên
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 tỉnh Điện Biên...
Quy hoạch phát triển vùng Chè huyện Tủa Chùa giai đoạn 2006-2015 tầm nhìn...
Quy hoạch phát triên chăn nuôi trâu, bò thịt tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2015...
Tin tức và sự kiện   
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
15-07-2019
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vàacirc;y...
Xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản...
cung cấp thông tin khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2019...
Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt doanh...
Nghị quyết số 02 NQ CP về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019...
Quản lý đầu tư    Quản lý đầu tư  |  Giám sát và đánh giá đầu tư
Lấy ý kiến tham gia (lần 2) dự thảo “Phân cấp quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.
Lấy ý kiến tham gia (lần 2) dự thảo “Phân cấp quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.
15-12-2017
     Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật Ngn...
Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời doanh nghiệp, các nhà đầu tư sau Hội nghị...
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2016...
Trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư 2015...
Sử dụng hệ thống Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN để tạo mã số dự án...
Đầu tư Công và Đấu Thầu    Hướng dẫn thủ tục đấu thầu  |  Hướng dẫn đăng tải trên dienbiendpi.gov.vn  | 
Hướng dẫn triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Hướng dẫn triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
27-07-2017
Ngày 21/7/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 951/SKHĐT-TH về việc triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư c&oci...
10 Điểm mới cơ bản của Luật Đấu thầu số 43
Lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
Mẫu đăng tải Thông báo mời thầu
Mẫu đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm Luật Đấu thầu...
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản - Tài liệu mới
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 2018 của tỉnh Điện Biên
V/v tổng hợp nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2018 và triển khai chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn kiểm toán tại tỉnh Điện Biên - Kiểm toán nhà nước khu vực VII
Cung cấp thông tin khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2019
V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của thống đốc ngân hang nhà nước Việt Nam hướng dẫ thực hiện một số nội dung của nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của chính phủ về chính sách tín dung phục vụ phát tri
Tài liệu của Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở KH&ĐT tỉnh Điện Biên
Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, thành lập và hoạt động của hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm TPCP) hàng tháng
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK